Privacy Beleid

Manuela van Os - Voeding & Coaching

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Manuela van Os, Voeding & Coaching (hierna te noemen Manuela van Os) kan zowel algemene- als bijzondere persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Manuela van Os omdat u deze zelf bij het invullen van het vragenformulier en tijdens de intake en/of via het website-contactformulier aan Manuela van Os heeft verstrekt.

Met het invullen van de gegevens (door uzelf of door een van de ouder(s) wordt hiermee automatisch toestemming tot ondersteuning en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier gegeven.

Manuela van Os kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw geboortedatum
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– bijzondere persoonsgegevens (geslacht, lengte, (streef)gewicht, (streef)vet- en spiermassapercentage, BMI, visceraal vet, botmassa, vochtpercentage).

Bij minderjarige cliënten kan er worden gevraagd naar de algemene persoonsgegevens van een of beide ouders t.w. naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres(sen).

Indien van belang voor de begeleiding/behandeling, kan Manuela van Os ook de volgende bijzondere gegevens vastleggen:
– Naam van uw huisarts;
– Informatie over uw gezondheid (fysiek- en psychisch situatie);
– Gebruik medicatie;
– Gebruik voedingssupplementen;
– Allergieën;
– Zwangerschap;
– Leefsituatie;
– Beroep/studie;
– Leefstijl;
– Beweegpatroon;
– Het omschrijven van uw eetgewoonten;
– Motivatie.

Manuela van Os gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zoworden persoonsgegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

WAAROM MANUELA VAN OS GEGEVENS NODIG HEEFT

Manuela van Os verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden:
1)om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt;
2)om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen;
3)voor het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en facturatie;
4)verbetering van de dienstverlening;
5)voor het innen van geld en het nemen van incassomaatregelen;
6)voor het nakomen van wettelijke verplichtingen;
7)voor het voeren van geschillen.

Daarnaast kan Manuela van Os uw algemene- en bijzondere persoonsgegevens gebruiken om uitvoering te geven aan het coachtraject of voedingsadvies gerelateerde dienstverlening.

HOE LANG MANUELA VAN OS GEGEVENS BEWAART

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de werkzaamheden en taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven, zoals fiscale bewaarplicht.

DELEN MET ANDEREN

Manuela van Os verstrekt, alleen na toestemming van u, aan derden uw persoonsgegevens en dan alléén in het geval indien dit nodig is in het belang van het behandelplan of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De boekhouding wordt door Manuela van Os uitbesteed aan een accountantskantoor; men ziet slechts in dit kader, de facturen welke gezonden zijn aan de cliënten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt eenverzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar manuela@oxmail.nlManuela van Os zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Manuela van Os neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelenom misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingtegen te gaan. De website van Manuela van Os maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaatom te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Vragen over deze privacy verklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Manuela van Os, Voeding & Coaching
Naarderstraat 59
1251 BA Laren
06-200 19 283
e-mail: manuela@oxmail.nl

Op alle diensten zijn de Algemene Voorwaarden van Manuela van Os, Voeding & Coaching van toepassing, u ontvangt deze bij het eerste officiële contact; ook via de website te downloaden.In het kader van de nieuwe AVG dient u/ jij mij vooraf expliciet toestemming te geven voor deverwerking van (bijzondere) persoonsgegevens.