Manuela van Os

Voeding & Coaching

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) van Manuela van Os, Voeding en Coaching (hierna: Manuela van Os), gevestigd te Laren en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75823160 

Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.
Manuela van Os behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Manuela van Os en een cliënt.

2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Behandeling

1. De overeenkomst tussen Manuela van OS en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.

2. Manuela van Os zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Manuela van Os geeft advies aan een cliënt. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Manuela van Os worden medegedeeld.

4. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt Manuela van Os zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 3. Tariefstelling

1. Tarieven worden schriftelijk of mondeling aan cliënt kenbaar gemaakt voor aanvang van de behandeling. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

2. Manuela van Os is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst.

3.Manuela van Os beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging kan plaatsvinden.

Artikel 4. Betaling en incassokosten

1. Betaling aan de Manuela van Os dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur. De cliënt dient binnen zeven dagen na factuurdatum te hebben betaald.

2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Indien Manuela van Os echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

1. Manuela van Os is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Manuela van Os is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Manuela van Os is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.

2. Indien Manuela van Os aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Manuela van Os beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

3. Manuela van Os is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4. Manuela van Os is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of natuurlijke medicijnen. De leverancier van deze supplementen, natuurlijke medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Manuela van Os zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Manuela van Os.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

1. Manuela van Os behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt.

2. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Manuela van Os nog geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door Manuela van Os verstrekt zijn.

Artikel 7. Privacy

Manuela van Os zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Manuela van Os daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

1. Manuela van Os heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

2.Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van de beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9. Beëindiging overeenkomst

1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.

2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;

 – de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding recht- vaardigen.
 – voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Manuela van Os, zal Manuela van Os in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Manuela van Os extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Manuela van Os anders aangeeft.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Manuela van Os partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Manuela van Os is bevoegd kennis te nemen van geschillen.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.